Μεταπτυχιακοί τίτλοι

του Π.Μ.Σ.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων.
  2. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση.