Κατηγορίες πτυχιύχων

που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:

  • στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
  • στην Κοινωνική Πολιτική – Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων πτυχιούχοι Τμημάτων κοινωνικών επιστημών, οικονομικών, νομικών, πολιτικών, παιδαγωγικών και επιστημών υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.