Κανονισμός σπουδών

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών

Δυνατότητα αναστολής σπουδών παρέχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Αιτήσεις για αναστολή σπουδών κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου για το β' εξάμηνο και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση του β' εξαμήνου σπουδών).

Εκπρόθεσμα αιτήματα αναστολής που κατατίθενται στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου, και ως εκ τούτου θα αφορούν την ολοκλήρωση και υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εγκρίνονται με τους εξής όρους:

 • Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της ΜΔΕ στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί, λόγω σοβαρού κωλύματος το οποίο τεκμηριώνεται στην αίτηση του/της ΜΦ και από γραπτή εισήγηση του επιβλέποντα/ της επιβλέπουσας, αυτός/ή έχει τη δυνατότητα επανάληψης του (Γ΄) εξαμήνου κατά το επόμενο ακαδ. έτος. Στην περίπτωση αυτή η ΜΔΕ βαθμολογείται με μέγιστο βαθμό το 7 (επτά), ενώ αν βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση (6) δεν είναι δυνατή η αναπομπή και επαναξιολόγηση, και ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς το ΠΜΣ.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της ΜΔΕ στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί λόγω αιφνίδιου, σοβαρού προβλήματος υγείας του/ της ΜΦ, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα υγείας, ο χρόνος υποβολής της πτυχιακής εργασίας αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (φοιτητική κάρτα, δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, δωρεάν σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

Αιτήσεις για ανάκληση αναστολής των σπουδών κατατίθενται στη λήξη του εξαμήνου για το οποίο έχει δοθεί η αναστολή.

Από την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της ΜΔΕ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο ΠΜΣ και δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης. Η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΜΣ πραγματοποιείται ενώπιον των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση του με τη μορφή της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει ση διαπίστωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του και βασίζεται στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια διδασκόντων και φοιτητών.

Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από αξιολογητή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του Προγράμματος και οδηγούν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση του ΠΜΣ θεωρείται διαδικασία μεγάλης σημασίας για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ θα καλύπτει τα εξής στάδια:

 • Αξιολόγηση των εισακτέων
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των μελών ΔΕΠ και της ποιότητας της διδασκόμενης ύλης από τους φοιτητές
 • Αξιολόγηση της υποστήριξης των φοιτητών από τους υπεύθυνους καθηγητές
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διεπιστημονικού σεμιναρίου
 • Αξιολόγηση της εποπτείας
 • Αξιολόγηση της διοικητικής υποστήριξης
 • Τελική αξιολόγηση από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του συνολικού ΠΜΣ
 • Εξωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ΠΜΣ
 • Αξιολόγηση της σχέσης του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

Για τις αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ.